Programació

Beca de dibuix
Fundació Güell amb Sant Lluc

Convocatòria oberta fins el 28 de setembre.

Fundació Güell:
Passeig d'Isabel II, 1 - Casa llotja, 2n pis
08003 Barcelona
Tel: 93 319 24 32
secretaria@racba.org

 1.      La Fundació Privada Güell, amb col·laboració del Cercle Artístic Sant Lluc convoquen una beca per a joves artistes de terres catalanes.

 

2.      Tindran una edat compresa entre 18 i 30 anys en el moment de demanar la beca.

 

3.      Presentaran un dossier amb 6 fotografies d’obres seves i el curriculum. Aquest dossier ha d’ésser lliurat a la seu de la Fundació Privada Güell (passeig d’Isabel II, núm. 1, 2n pis de Barcelona) o a la seu del Cercle Artístic Sant Lluc (Mercaders, 42 Barcelona) abans del 28 de setembre del 2012.

Hauran d’ostentar tots els drets de propietat intel·lectual del material enviat i dels continguts que hagin elaborat, firmar una còpia de les presents bases i lliurar una fotocòpia de DNI. El dossier s’acompanyarà amb el projecte de dibuix que es vulgui realitzar amb l’import de la beca.

 

4.      El jurat seleccionarà un màxim de tres participants, els quals presentaran 3 obres, d’entre les que van enviar fotografiades, els dies 8, 9, 10 i 11 d’octubre 2012, a la seu del Cercle Artístic Sant Lluc d’onze a tretze del matí i de quatre a vuit del vespre.

 

5.      Les obres dels seleccionats seran exposades públicament a la Sala d’Exposicions de Sant Lluc, del 16 al 27 d’octubre del 2012.

 

6.      El jurat nomenat per la Fundació Güell, que haurà fet la selecció dels dossiers, escollirà un sol artista que es beneficiarà de la beca, l’import de la qual serà de 3.500 euros, que es farà efectiu en tres pagaments trimestrals. El primer en el moment de fer-se lliurament públic de la beca.

 

7.      La beca es donarà a un treball unipersonal.

 

8.      El becari ha de donar a la fundació una de les obres, que l’escollirà entre les presentades al concurs o les executades durant la beca.

 

9.      Trimestralment, el becari haurà d’informar de l’evolució del seu treball al president de la fundació (o la persona per ell designada). L’esmentat requisit és absolutament necessari i la manca del seu compliment podrà ser motiu de cancel·lació de la beca.

 

10.  La fundació i les entitats col·laboradores no es faran responsables del deteriorament, trencament o pèrdua de qualsevol de les obres presentades. Sense perjudici de la transmissió de la propietat de l’obra i de tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual (reproducció, comunicació pública, transformació i distribució) sobre l’obra donada pel becari, la resta de les obres hauran de ser retirades del locals en que varen ser entregades, previ lliurament del corresponent resguard, entre el 5 i 6 de novembre de 2012. En cas contrari, qualsevol dret sobre la mateixa a favor de la fundació en els mateixos termes de les obres donades pels becaris, que podrà disposar de les obres no retirades en el termini amb absoluta llibertat.

 

11.  Presentar-se a aquesta convocatòria implica l’acceptació d’aquestes bases. Tanmateix, la interpretació és a criteri del jurat. La decisió del jurat serà inapel·lable.

 

12.  Més enllà del necessari per les finalitats de participació i comunicació dels premis, la fundació ha previst la possibilitat de publicació dels noms i cognoms dels participants i guanyadors, inclòs en mitjans electrònics, tanmateix com de les fotografies i obres que es presentin a la beca, tot això per informar de la beca i fer publicitat de la beca, de la fundació i dels seus actes acadèmics. Limitat a aquests efectes, els autors accepten el tractament de les seves dades de caràcter personal i cedeixen tots els seus drets d’imatge i propietat intel·lectual, sobre les fotografies i obres presentades.

 

13. El no compliment d’aquestes bases por portar a la no selecció del participant o a la cancel·lació de la beca.

Imatges
CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat